Smernice eu o ochrane zivotneho prostredia

Smernica ATEX v našom právnom systéme bola zavedená 28. júla 2003. V potenciálne výbušných oblastiach prechádza na výrobky, ktoré sú čitateľné. Príslušné výrobky musia stanoviť prísne požiadavky nielen na bezpečnosť, ale aj na zdravotnú starostlivosť. Smernica ATEX obsahuje postupy posudzovania zhody.

Pokiaľ ide o ustanovenia predmetného normatívneho aktu, úroveň bezpečnosti a okrem toho akékoľvek postupy posudzovania týkajúce sa súčasného stavu do veľkej miery závisia od ohrozenia životného prostredia, v ktorom bude zariadenie pracovať.Smernica ATEX stanovuje prísne požiadavky, ktoré musí konkrétny výrobok spĺňať, aby sa dal v potenciálne výbušnej atmosfére. O ktorých zónach však ide? V prvom rade hovoríme o uhoľných baniach, kde existuje vysoká pravdepodobnosť výbuchu metánu alebo uhoľného prachu.

Smernica ATEX podrobne rozdeľuje vybavenie na kvalitu. Existujú dve z nich. V centrálnej skupine sú zariadenia, ktoré sú nasmerované do podzemia bane a do priestorov, ktoré môžu existovať kvôli nebezpečenstvu výbuchu metánu. Druhá skupina sa týka zariadení, ktoré sú prijímané na zvláštnych miestach, ale ktoré môžu byť ohrozené výbušnou atmosférou.

Táto smernica stanovuje základné všeobecné požiadavky na ľudské zariadenia, ktoré sa hrajú na povrchoch s nebezpečenstvom výbuchu metánu / uhoľného prachu. Podrobnejšie požiadavky však možno nájsť v harmonizovaných zmluvách.

Malo by sa pamätať na to, že misky schválené na prevádzku v potenciálne výbušnej atmosfére by mali byť označené značkou CE. Za značkou by malo nasledovať identifikačné číslo notifikovaného orgánu, ktoré by malo byť uvedené, viditeľné, trvalé a jednoduché.

Notifikujúci orgán preskúma kontroly celého organizmu alebo jednotlivé nástroje s cieľom zabezpečiť spoluprácu so základnými modelmi a očakávaniami smernice. Zároveň by sa malo pamätať na to, že od 20. apríla 2016 sa súčasná smernica nahradí novým pravidlom ATEX 2014/34 / EÚ.