Sprava o nebezpeeenstve po iaru

Valgus 2 in 1

Medzi najdôle¾itej¹ie aspekty priemyselnej bezpeènosti patrí nápoj µudského ¾ivota.Je isté, ¾e jednoduché chyby vedú k najzáva¾nej¹ím udalostiam aj v závode - ako aj v knihe. Preto v ka¾dej váhe na¹e zdanlivo chúlostivé a nepozorovateµné chyby zmiernia.

Vyhnú sa týmto udalostiam?Samozrejme, za predpokladu, ¾e je pracovisko starostlivo pripravené, aj za najzaujímavej¹ích okolností. Tak¾e keï vo svojej prvej pomoci potrebujete nájs» náplas» a elastický obväz, skutoène v pracovnom prostredí & nbsp; musíme získa» prístup k najoriginálnej¹ím zdrojom pomoci.Nápoje z takého bezpeène ¾ijúceho hasiaceho prístroja alebo protipo¾iarnej prikrývky - ktorá je prvou skupinou pre hasièov, ktorá sa zaoberá nevratným po¹kodením a okam¾itou hrozbou pre bývanie alebo zdravie. To, ¾e v zmysle práce sú urèené výbu¹né zóny alebo zvý¹ené riziko po¾iaru - platí posledné stanovisko, ¾e v ich okolí by ste v¾dy dostali hasiaci prístroj správnej veµkosti a energie na zastavenie nebezpeèenstva.

Je isté, ¾e niektoré zále¾itosti sa nebudú vyhýba» a samokontroly - èo by sme mali robi» v tejto forme?Väè¹ina nariadení a pravidiel predpokladá evakuáciu µudí - a navy¹e niekedy by» dobrá, a volanie príslu¹ných ¹tátnych orgánov, ako je hasièská zbraò, polícia, ambulancia alebo ¹pecializované jednotky - plynová alebo energetická ambulancia. Vzhµadom na zákon je pracovníkom vy¹¹ia hodnota a ¾iadna suma peòazí alebo cena tejto témy nemá cenu ¾i» alebo vá¾ne zdravie. Tak¾e sa sna¾te vyhnú» sa riziku alebo si da» inú ruku - bez toho, aby ste sa riskovali!