Strategia rozvoja spoloenosti

Spoloènosti, ktoré vyrábajú alebo predávajú výrobky, sú ka¾dý málo obchodov. Rozli¹ujeme sklad hotových výrobkov, ako aj polotovary. Obe sú zamerané na správne ukladanie a popis jednotlivých ¹ar¾í materiálov. Sklad je neoddeliteµným atribútom logistického procesu danej spoloènosti. Poèas jeho formy by mala by» jeho hodnota presne pomenovaná. Ka¾dá z nich by sa mala prísne odvoláva» na hlavné logistické úlohy ako: obstarávanie, výroba a distribúcia. S cieµom zlep¹i» fungovanie firemných èasopisov stojí za to realizova» ¹peciálne poèítaèové programy uµahèujúce umiestnenie daných efektov a produktov. Medzi nimi je ¹iroko roz¹írená databáza programov, napr. Optima. Èasopis Optima je systém pre praktické vykonávanie skladu a predaja.

Jeho in¹talácia a prevádzka sú mimoriadne intuitívne. Mô¾ete tie¾ pomôc» s tutoriálom. Krok za krokom opisuje prácu súvisiacu s fakturáciou, vydávaním predajných dokumentov a vydávaním opráv. Ka¾dá kapitola predchádza rozvrhu s dôle¾itými úètovnými konceptmi. Modul èasopisu zahàòa okrem iného:Ako si myslíte, ¾e tovarové súbory?Ako prida» nový produkt?Ako vytvori» externé vydanie?Sklad sa získava na základe dokladov o sklade (PW, PZ, MM, WZ, PZ, MM, RW, opravy dokumentov: WZ, RW, PZ, PW, BOM, MM. Pri vydávaní daného produktu sa ihneï robí èlánok z konkrétneho zdroja (doruèenie. Program èasopisu Optima umo¾òuje spusti» niekoµko interných a zahranièných skladov v rámci jednej databázy. V pripravených dokumentoch MM sa uvádzajú transfery medzi skladmi. V logickom a konkrétnom rie¹ení mô¾eme vytvori» inventár dostupného skladového tovaru. Program zahàòa funkciu inventára pozostávajúcu z troch fáz: príprava inventárnych listov, doplnenie reálnych stavov èlánkov v skladoch, tvorba opravných dokumentov. V príruèke nájdete informácie o tom, ako vytvori» inventárny list, mô¾ete pou¾i» aj pomocné listy.Efektívne zorganizovaný sklad, èo sa týka logistiky a µahkej dokumentácie, prispieva k úzkemu prenosu materiálov medzi postupnými bunkami v spoloènosti.