Styling a modelovanie vlasov

Moja neter si zvlá¹» miluje hranie s vlasmi, mô¾ete ju zdvihnú» celé hodiny a vyèisti» ju. Je tak zainteresovaná, ¾e ak chce, aby v¹etko vyzeralo ú¾asne, mô¾e urobi» pä»krát pradlo, poka¾dé si na òu pripevni» príslu¹enstvo na vlasy, alebo ju zasekne. Najviac miluje ¹kolské predstavenia a vytvára ich. Jej nová úloha kráµovnej Scurvy bola navy¹e pôvodná a ja by som rád perfektný úèes a obleèenie. Spoèiatku matka zaplila niekoµko pásov, ktoré boli pripevnené k nim. Potom tento ú¾asný jedenás»roèný hovoril nie, nie, a znova a znova. Vlastne budem èaka» v kuèeravých vlasoch .... tak to zaèalo. Polovièná hodina pretaktovania pri ich práci. Vyzerala skvele ako skutoèná princezná. Iba vtedy, keï sa to stane s rozmaznanými dievèatami, rýchlo sa zmenila. Neuzatvárajúc posledný, ¾e u¾ od zaèiatku stvorenia u¾ uplynulo dve hodiny. Neoèakávane ... úplne zmenila my¹lienku a vo svojom ¹týle to bola dlhá doba, toµko "nie, ja naozaj nechcem, nepamätám si niè ako princezná, èo jej sluha je veµmi podobná." Opýtala sa nového úèesu, vlasy boli zviazané v kon¹trukcii voµnej koky. Preto¾e, rovnako ako u¾ skôr vytvorila, máme teraz schopnos» ohýba» vlasy, tak¾e to v¹etko ¹lo veµmi rýchlo. Jej matka, z jednej strany odo mòa, od druhej, aj za niekoµko minút, bola dokonèená.

Vlasy pre dievèatá