Systemy mrp drp

Je opakované, ¾e je obyèajné, ¾e keï robíte posteµ - tak spíte. Zavedenie èasu do Va¹ich cieµov je nevyhnutné, ak chceme by» efektívni vo v¹etkých oblastiach. Systém mrp prichádza tu s radou. "Majte hlavu na krku a celá vec bude ako hodinky," povedal hodináø. Tak¾e je to naozaj najjednoduch¹ia definícia systému mrp. Organizácia je tu najdôle¾itej¹ia.

Zhroma¾ïovanie informáciíUkladanie informácií, ako je napríklad stav tovaru, dopyt po témach, èo je ale to, èo budú vykonané, umo¾òujeme ná¹ dom alebo domácnos» lep¹iu prácu. Aká ïal¹ia pomoc mô¾ete da» mrp? Vá¹ ¹éf bude spokojný, preto¾e v¹etko pôjde hladko ïaleko (nehµadiac na organizáciu práce zlep¹uje èinnos». A ak ¹éf má správny humor, mô¾ete napríklad po¾iada» o zvý¹enie. Rovnaké výhody. Nechcem sa zamie¹a», ale nikto nechce hádza» peniaze.

Plánovanie dopytuSpomenul som, ¾e to mô¾e zachráni» plánovanie dopytu popísané tu? Ak premý¹µate o tom, èo presne vynalo¾íte na veèeru, koµko tvárí a èo vytvoríte v chladnièke - viete, koµko výrobkov si kúpite, koµko èasu trávite na varenie alebo ako zaèa», aby bolo v¹etko priateµské, keï prídu hostia. V skutoènosti je systém mrp ako nový, keï je to len zruèné vydanie toho, èo som v perspektíve toho, èo chcem ma» aj to, èo musím urobi» / vyhra», aby som kúpil to, èo potrebujem. Jednoduché ako zostatok na konci. Na lane. ®iadne sprostredkovanie. A preèo nie? ©ikovný chodec zle analyzoval svoje vlastné veci. Práve sme preukázali, ¾e systém mrp mô¾e zachráni» ¾ivoty. Potrebujete lep¹iu správu? Nepredpokladám ... Myslím si v¹ak, ¾e aj mno¾stvo ïal¹ích doplnkov priná¹a s ním plánovanie materiálového plánovania (v pláne MRP. Neexistuje niè nové, èo chcete! Urobi»!