Teleskop a mikroskop

Názov mikroskopu bol vytvorený kombináciou slov od starovekého gréètina o mieste & nbsp; "malý" a "pohµad", "pozorova»". Mikroskop je urèený na pozorovanie malých predmetov, èasto neviditeµných voµným okom. Prístroj je preto ¹iroko pou¾ívaný v medicíne, vede a dokonca v priemysle v mnohých oblastiach. Na povrchu histórie boli vynájdené rôzne typy mikroskopov.

Dôle¾itým z nich bolo optické zariadenie, ktoré pou¾ívalo iba denné svetlo na osvetlenie skúmaných objektov. Tieto nástroje nezískali veµa popularity, preto¾e zväè¹enie, ktoré bolo mo¾né dosiahnu», bolo maximálne desa»násobné. V sedemnástom storoèí do¹lo k revolúcii v mikroskopickom výskume. Antonie van Leeuwenhoek prispel k zlep¹eniu mikroskopu a neskôr k zlep¹eniu rozsiahlej práce. Ako prvý mu¾ pod mikroskopom pozoroval iné typy buniek. Vïaka nemu na svete bol obrovský okamih biologického výskumu. Vedci dokázali pozorova» mikroorganizmy a zis»ova» úplne odli¹né situácie na materiáli svetového fauny a flóry. Vynález a popularizácia mikroskopu umo¾nili ïal¹í rozvoj medicíny. Mnoho liekov a vakcín bolo nájdených. V 18. storoèí boli baktérie tuberkulózy pozorované pod mikroskopom, ktoré by boli u¾itoèné neskôr pri vynáleze vakcíny proti tejto chorobe. Mikroskop vytvoril iné oblasti vedy vrátane mikrobiológie a cytológie. Pod mikroskopom sa prvýkrát pozorovali aj chromozómy, ktoré sa ukázali ako nosièe génov. Od poslednej fázy sa zaèal objavova» nový poznatok: genetika. Zoznámenie a analýza génov pomáha bojova» proti genetickým chorobám v modernom svete. Nezabudnite na právny aspekt - vïaka genetike bolo mo¾né identifikova» zloèincov a definova» otcovstvo. Mikroskop slú¾i aj priemyslu: vïaka tomu sa vyvíjajú nové kovové zliatiny, ktoré sú materiálom pou¾ívaným v mnohých oblastiach pôdy a myslenia. V dvadsiatom storoèí bol vynájdený elektrónový mikroskop. V poslednom modernom type zariadenia boli pozorované najmen¹ie bunkové ¹truktúry s pou¾itím elektrónov. Struène povedané, za dne¹ného mikroskopu mo¾no vidie» drobné èastice prírodného sveta. Vïaka tomuto vynálezu bol mo¾ný rast odvetvia vedy, priemyslu a medicíny.