Ueiteu anglietiny

Mnoho µudí spája povolanie prekladateµa najmä s prekladmi rôznych textov, prác alebo dokumentov, ale rozsah vecí na príklade tejto práce pozostáva aj z veµkého dopytu po tlmoèení. Prekladateµ, aby sa na¹a kniha darilo dobre, by mal ma» veµké jazykové znalosti a håbkové znalosti na úrovni svojho odvetvia a neustále zdôrazòova» na¹e schopnosti prostredníctvom sebahodnotenia.

Hoci mnohí odborníci poskytujú ¹kolenie a písomné a ústne, ich ¹pecifickos» je celkom druhá a je dôle¾ité poveda», ¾e pri získavaní oboch týchto typov prekladu tlmoèník vykonáva dve samostatné profesie.Za zmienku stojí rozdiel medzi ústnym a písomným prekladom. Písomné preklady sa mô¾u sta» dlh¹ie a ich detail je tie¾ dôle¾itý, rovnako ako najvernej¹ie prezentácia základov daného zdrojového textu. Kµúè je nad mo¾nos»ou èasto pou¾íva» slovníky poèas prípravy cieµového textu tak, aby bol èo najväè¹í. V umení tlmoèníka sú dôle¾ité aj reflexy, schopnos» okam¾ite prelo¾i» poèu» reè, porozumie» a pozorne poèúva» vedúcu osobu. Získanie vedomostí, ktoré vám umo¾òuje vytvára» dobré orálne preklady, je nároèné, vy¾aduje si veµa rokov práce a odhodlanie osoby, ktorá plánuje získa» v¹etky atribúty profesionála. Kvalifikácia v súèasnej praxi je mimoriadne dôle¾itá, preto¾e kvalita interpretácie je obmedzená znalos»ami prekladateµa a jeho schopnos»ou interpretova» celý prejav reèníka pekným a správnym spôsobom.Tlmoèníci sú poèas rozhovorov a delegácií interpretovaní poèas rozhovorov a obchodných sympózií. Rozsah práce tlmoèníka je v skutoènosti ¹iroký. Táto profesia v¾dy súhlasí s tú¾bou ma» ¹pecializované zruènosti v akejkoµvek oblasti, tak¾e okrem jazykových znalostí by dobrý tlmoèník mal vedie» o aspoò jednej oblasti mimo jazykov.