Uetovny urad agnieszka lusarczyk

Úètovná kancelária ako ekonomická jednotka ponúka pomoc v oblasti úètovníctva, vedenia HR a mzdovej dokumentácie. Tieto pomôcky vykonávajú iné podnikateµské subjekty a spoloènos», ako aj fyzické osoby.Podpisom zmluvy je dodávateµom, teda úètovným úradom, vykonávanie úloh súvisiacich s vykonávaním daòového práva, pracovného práva a práv spojených so sociálnym poistením.

Optima Biuro Rachunkowe bola vytvorená na zjednodu¹enie práce úètovných úradov, ktoré vykonávajú sériu operácií rôznymi spôsobmi. Modul Optima je správne pripojený k úètovnej kancelárii a v¹etky správy je mo¾né aktualizova» a synchronizova» pravidelne. Toto poskytuje úètovníkovi úlohu bez ïal¹ieho prihlásenia.V závislosti od objemu a charakteru spoloènosti mô¾ete pou¾i» rôzne moduly, ktoré majú program Optima Accountants.A napríklad modul daòovej knihy umo¾òuje jednoduché úètovníctvo pre spoloènosti. Kupuje na vklady s titulom Treasury spolu s najmodernej¹ími predpismi. Ïal¹í modul obchodnej knihy umo¾òuje vedenie kníh v súlade s najnov¹ím zákonom o úètovníctve. Úètovné procesy sú automatizované celkom. Tento modul zaznamenáva DPH. Umo¾òuje tie¾ odosielanie informácií v elektronickej podobe.Ïal¹ím prvkom dlhodobého majetku je mo¾nos» úètovných úradov uchováva» záznamy o dlhodobom majetku, ako aj o spravodlivých a psychologických hodnotách pre mu¾a. Umo¾òuje vám tie¾ zariadi» odpisy. Takisto automaticky zaznamenáva odpisy a zaznamenáva históriu fixného majetku.Modul HR a mzdové úètovníctvo vypoèíta a vytlaèí daòové priznania, vypoèíta príspevky ZUS. Umo¾òuje úètovným kanceláriám udr¾iava» si kompletnú personálnu a mzdovú dokumentáciu. Pracuje s plánom platiteµa. Opravuje mzdové úèty a za¹le daòovému úradu vyhlásenia. Toto v¹etko sa deje spolu s rôznymi ustanoveniami, ktoré sú neustále aktualizované.Program Optima je µahko pou¾iteµný softvér od úètovných úradov a daòových poradcov. On je zodpovedný v stacionárnej skupine a forma slu¾by je k dispozícii prostredníctvom internetu.