Uhasi po iarny vyraz v anglietine

Po¾iare mô¾u by» zhasnuté niekoµkými spôsobmi, to v¹etko závisí od iných faktorov. Medzi ne patria výmena horµavého materiálu, jeho poèet a fragmentácia a po¾iarne vlastnosti. Toto miesto má aj èas, ktorý uplynul od zaèiatku ohòa. V akých situáciách bude voda ochladzova»?

Vypálením parou je kalenie vody, ktoré zahàòa riedenie horµavých plynov na spaµovacom povrchu a zní¾enie koncentrácie kyslíka na hodnotu, pri ktorej nie je mo¾né spaµovanie. Koncentrácia kyslíka, pri ktorej je spaµovací proces inhibovaný, sa získa len pri 35% koncentrácii vodnej pary v zmesi alkoholov a pár v oblasti spaµovania. Je tie¾ potrebné poznamena», ¾e najlep¹ie hasiace úèinky sú dosiahnuté pri pou¾ití nasýtenej pary pri tlakoch od 6 do 8 atmosfér.Po¾iare, ktoré sa vyskytujú v uzavretých priestoroch s objemom okolo 500 m3, najèastej¹ie vy¾adujú hasenie parou. Ale kde je najèastej¹ie pou¾ívanie vodných pár na hasenie po¾iarov? Bezpochyby je pena vhodná na su¹enie horµavých materiálov a su¹ièiek dreva. Èistená vodná para existuje tak na ochranu po¾iarov pri èerpaní ropných produktov, na ochranu vulkanizaèných kotlov, rektifikaèných kolónach, alebo na ochranu po¾iarov lodí. Hasenie pary pracuje dobre a pri hasení po¾iarov kvapalín, ktorých teplota je ka¾dých 60 ° C. Stojí za to vedie», ¾e uhasenie alebo zabezpeèenie miesta po¾iaru pri zachovaní vodnej pary bude mimoriadne pozitívne, tým skôr bude krásny bod vzplanutia tekutiny. V prípade plynových po¾iarov je vodná para vyjadrená a u¾itoèná, ale iba v uzavretých bytoch s malou kry¹tálovou kapacitou. Okrem toho sa vodná para vz»ahuje aj na hasiace po¾iare pevných predmetov, ako sú elektrické alebo poèítaèové zariadenia.Je potrebné pamäta» na to, ¾e para ako hasièský materiál nemô¾e by» spojená so stanovenými priestormi. Nielen. V prípadoch, keï sa vy¾adujú veµké úèinky na chladenie, by sa nemali pou¾íva» vodné pary. Okrem toho sa dvojica nevz»ahuje na interiér, v ktorom pravdepodobne spôsobuje popáleniny µuïom, ktorí v òom prichádzajú.Ak v¹ak pou¾ívate vodnú paru, nezabudnite na bezpeènos». Vodná para je v skutoènosti prostriedkom, ktorý mo¾no urèite spáli». Chladenie parou sa vz»ahuje na riziko zamorenia povrchu aj vlhkosti vzduchu.