Ventilaene kanaly hygienicke schvalenie

https://varico-f.eu/sk/

Vnútraj¹ok mal vysokú prach, prá¹kové farby, drevené piliny, je znaèná pravdepodobnos» výbuchu. Preto sa vo v¹etkých priemyselných podnikoch vôµou zariadení v súlade s pravidlom ATEX (in¹talácia ATEX, èo oni pova¾ujú za oslobodené od úlohy práce a výsledné zneèistenie ovzdu¹ia. & Nbsp;Takéto in¹talácie by mali by» hlboko bezpeèné in¹talácie, t. J. Lokálne vrchné zostupy by sa mali pou¾íva» v ¹truktúre samonosných ramien, nasávania a odkvapu v ohrozených prostrediach.Nezabudnite vyèisti», pou¾íva» priemyselné vysávaèe, ktoré uvoµòujú nahromadený prach z podlahy, systematicky èisti» in¹taláciu takisto, aby sa zabránilo hromadeniu veµkého mno¾stva zneèis»ujúcich látok na mieste.Systém odsávania prachu by mal by» uzemnený, neumiestòujte do neho ¾iadne elektrostatické náboje, ktoré pravdepodobne spôsobia iskry a výbuch. Kanálové kanály musia by» vyrobené z obyèajnej hrúbky steny 2 alebo 3 mm, nesmú by» vystavené erózii.Ventilátory a filtre pou¾ívané v takýchto in¹taláciách sú proti výbuchu, majú príli¹ veµa úloh úèinne chráni» & nbsp; miesto & nbsp; pred výbuchom.Jediným postupom je vybudovanie systémov na odsávanie prachu, iskier a hasiacich systémov, ktoré v súèasnosti na zaèiatku týmto spôsobom pôsobia proti budúcemu výbuchu. Toto v¹etko by malo by» tesné a presné s atex poradenstvo. Tie¾ sú pripojené uzávery, ktoré sú odolné voèi po¾iarnym prechodom cez in¹taláciu, svetelné klapky a samoèistiace metódy pre veµké mno¾stvo prachu v kon¹trukciách.Takéto priestory sú napriek toµkým ochranám priestory veµkého rizika, hoci spåòajú v¹etky dohody, sú navy¹e spoloèné s urèenými smernicami, mali by by» èo najmenej µudí, zatiaµ èo len tí, ktorí pracujú v týchto priestoroch.Dodr¾iavanie v¹etkých noriem a pravdy je najdôle¾itej¹ou vecou a odstránenie príèin mo¾ného ohniska je prioritou.V¹etky zariadenia a nástroje, na ktoré sa vz»ahuje smernica atex, majú svoje vlastné ¹peciálne oznaèenia a schválenia vydané na pracovisku zariadenia.Stroje a zariadenia, na ktoré sa vz»ahuje uvedená smernica, sa poèítajú z dvoch skupín:robi» v baníctve,chôdza v podivných apartmánoch.Táto mimoriadne dôle¾itá informácia chráni v¹etky podniky.