Vlasy dievea a

Vysávaèe kombinované v priemysle v dôsledku èistenia hlbokých plôch, ktoré je potrebné vyèisti» zo série nebezpeèných odpadov, by mali znamena» nielen primeranú úroveò nádr¾e a funkènos» a odolnos» voèi po¹kodeniu a ochranu pred výbuchmi. V¹etky tieto charakteristiky spåòajú vysávaèe ATEX, èo znamená, ¾e mô¾u by» úspe¹ne pou¾ité v »a¾kých podmienkach, ktoré niekedy súvisia so zdravotnými rizikami a trvanlivos»ou.

S vysávaèmi ATEX je mo¾né skladova» veµa rôznych starých a vlhkých neèistôt. Dokonalo sa vyrovnávajú so zberom v¹etkých druhov prachu, trosiek, trosiek alebo ¾elezných výstrelov, ale aj kvapalín. Mnoho ïal¹ích typov vysávaèov podµa tohto ¹tandardu umo¾òuje prispôsobi» ich ¹peciálnym podmienkam, v ktorých sa majú pou¾íva». Èistiace prvky vysávaèov sú vyrobené z vynikajúcej hodnoty nehrdzavejúcej ocele. Pred zaèiatkom výbuchu v zariadení spolu s akumuláciou významného mno¾stva zneèistenia chráni vysoký sací výkon a pou¾itie ¹peciálne vystu¾enej a dodatoène vystu¾enej hliníkovej filtraènej vrstvy. Preto vykonávajú najnov¹ie zmluvy a predpisy týkajúce sa prevádzky èistiacich zariadení vyrábaných za významných podmienok.

Vysávaèe ATEX sa ponúkajú vo zvy¹ných variantoch s nádr¾ami s objemom od 40 do 100 litrov, èo im umo¾òuje dlh¹iu dobu pracova» bez potreby vyprázdòovania nádr¾e. Zároveò s takým veµkým rozmerom poskytol výrobca vysávaèa pohodlie pri pohybe s vysávaèom vïaka in¹talácii veµkých kolies so ¹peciálnym brzdovým systémom.