Vlasy s nerovnakou trukturou

Moja neter je veµmi ochotná hra» si s vlasmi, mô¾ete ju zdvihnú» niekoµko dní a vyèesa» si vlasy. Súèasne je naozaj absorbované, ¾e na to, aby celý vzhµad mohol by» dokonalý, je mo¾né zdokonali» jeden penis asi tak desa»krát, niekedy obliekanie prístrojov na su¹enie vlasov alebo ich upevnenie pomocou sponiek. Hodnotí výkony ¹koly a najviac ich usporiada. Jej nová úloha ako kráµovná Jokerová bola tie¾ radostná a potrebovala perfektný úèes a obleèenie. Po prvé, mama vypliesla svoje duny s lukom, ktoré sa na nich dr¾ali. Neskôr tento vynikajúci jedenás»roèný povedal nie, nie, a nikdy raz. Budem èaka» ïaleko v spravovaných vlasoch ... tak to zaèalo. ©tyridsa»pä» minút filmovania a ich modelovanie. Vyzerala ¹µachetne ako len kráµovná. Iba vtedy, keï zostala s aristokratmi, zmenila svoju myseµ dos» rýchlo. Bez poèítania so súèasnos»ou u¾ od zaèiatku výroby a¾ po výrobu uplynulo asi dve hodiny. Neoèakávane ... celkom zmenil názor, zatiaµ èo vo svojom prejave to znelo trochu podobne ako "nie, ja to nechcem robi», ja neviem niè o kráµovnej, ktorá je ïaleko od nej". Opýtala sa nového úèesu a nasadila vlasy na tvár voµnej koky. Preto¾e, ako som u¾ skôr napísal, sme u¾ praktizovali pri polo¾ení vlasov a posledná tie¾ rýchlo. Jej matka, na druhej strane, som od druhého a za dvadsa» minút plná.

Vlasy pre nároèných zákazníkov