Vybavenie kuchynskych knih

Pri prevádzke re¹taurácie by mala by» kuchyòa vybavená znaèným mno¾stvom profesionálnych zariadení, ktoré zlep¹ia a urýchlia prácu zamestnancov. Nákup vhodného vybavenia v¹ak závisí od veµkosti pre dospelých na základe po¾iadavky alebo typu menu.

Sila tradièných poµských re¹taurácií, ktoré ponúkajú menu drvièe sú kapusta, zeleniny, teda ako prísada do mnohých tradièných poµských jedál. V malých cateringových spoloèností alebo malých re¹tauráciách zvyèajne funguje tento malý, ruky obyèajný drviè, vyrobený na plastu alebo z dreva, vïaka ktorému mô¾ete tie¾ pripravi» ïal¹ie zeleniny, napr. Uhorky èi mrkva, z ktorých väè¹ina sa pripravuje mj èerstvé ¹aláty. So zvý¹enou dopytom potrebným vybavením je iného typu, so vstavaným elektrickým motorom a podporova». Rovnako vhodné najmä v stredne veµkých rastlín, spracovanie alebo farmy.

Takýto krájaè je mimoriadne odolné zariadenie s vynikajúcou triedou, èo tie¾ predstavuje jednoduchú manipuláciu. Zdá sa, ¾e toto zariadenie je z motora, kovového bubna alebo tela a malého odkvapu, na ktorom je zhroma¾dená strúhaná kapusta. Obzvlá¹» veµkou èrtou sú no¾e vyrobené z be¾nej nehrdzavejúcej ocele, ktoré sa dajú pou¾i» dlh¹iu dobu. Drviè bude urèite existova» na po¾iadanie s ïal¹ími prvkami, ako je ¹nek, ktorý pomô¾e zní¾i» hlavu kapusty na polovicu a u¹etri» ruènú prácu. V závislosti od va¹ich potrieb si mô¾ete tie¾ kúpi» predjedlo, ktoré vám poskytne plátky inej zeleniny, rukovä» s kolesami, vïaka èomu mô¾ete jednoducho premiestni» zariadenie alebo ïal¹ie disky. Disky ovplyvòujú typ rezu - mô¾u ¾i» v slabých kusoch, èipoch alebo plátkoch. Ak v¹ak potrebujeme len strúhanú kapustu, tradièný ¹tít je pre nás dos».