Vybuch metanu v mys owiciach 2014

«a¾ba v na¹om svete je najpriaznivej¹ia vo v¹etkých svetoch, a napriek tomu, ¾e metánové uhlie je najbezpeènej¹ie. Bezpeènos» bola dosiahnutá pou¾itím rôznych technológií a bezpeènosti, vïaka èomu minimalizujeme mo¾nos» zapálenia alebo explózie metánu.

Valgus 2 in 1Valgus 2 in 1 - Cesta k krásnym nohám bez halukov!

Aby sme sa vyhli explózii metánu, minimalizujeme faktory, ktoré ju poháòajú, èo mô¾eme obmedzi» pou¾itím vhodných zariadení. Na spodnej strane bane alebo na hranicu alebo na predchodcu sa musí dodáva» elektrina na kombinovanie zberaèov a dopravníkov na prepravu korózie. Výsledkom iskrenia po¹kodených káblov alebo vytvorenia elektrického oblúka sa skutoène dostane do vznietenia a výbuchu metánu. Preto je ¹peciálna ochrana proti výbuchu nasmerovaná na kompletnej¹ie elektrické zariadenia. Vïaka ochrane pou¾ívanej vo v¹etkých súèasných zariadeniach a in¹titúciách minimalizujeme prenikanie elektrického potenciálu do centra metánu, tak¾e v prípade poruchy nedosiahne tragédiu. Baníci elektrikárov, ktorí pracujú v banskej situácii, sú ¹peciálne vy¹kolení v oblasti ochrany pred výbuchom a protipo¾iarnej ochrany, aby som mohol bezpeène zabezpeèi» pre seba iných µudí v podzemí, aby som vytvoril osobnú prácu. Ka¾dý elektrikár, raz za pä» rokov, musí poèíta» so ¹tartom v takomto tréningu, ktorý bude ma» za následok skú¹ku, vïaka ktorej budú jeho informácie obnovené a budú zavedené s novými predpismi a prostriedkami na dosiahnutie odolnosti voèi ohòu a výbuchu.Ochrana pred výbuchom a nehorµavos» je preto dôle¾itou súèas»ou bane, èím sa minimalizuje nebezpeèenstvo výbuchu metánu.