Zabezpeeenie systemu

Urèité pracovné podmienky predstavujú riziko výbuchu, èo predstavuje vá¾ne nebezpeèenstvo pre zdravie a pre èloveka. Aby sa zní¾ilo riziko hroznej havárie, Európska únia implementovala smernicu o ochrane pred výbuchom 30. júna 2003. V ïal¹om uvádzame príklady ¹túdií atex.

Èo je to atex?Podµa tajomne znejúceho konceptu ATEX z francúzskeho jazyka Atmosphere Ecplosible existujú dve mimoriadne záva¾né smernice EÚ, ktoré sa zaoberajú ochranou proti výbuchu. Dôle¾itým je pravidlo 94/9 / EC - ATEX 100a, ktoré riadi po¾iadavky na marketingové zariadenia, ktoré budú kontrolova», chráni» a zlep¹ova» to, èo sa má pou¾i» na úèely mimo potenciálne výbu¹nej atmosféry, ako aj in¹titúcie a ¹týly, úspe¹ne kontrolované kontroly v potenciálne výbu¹ných oblastiach.

Umiestnením oznaèenia CE na materiál výrobca vyhlasuje, ¾e tento úèinok spåòa v¹etky po¾iadavky na pou¾ívanie informácií, inými slovami nový prístup. V zmysle urèenia, èi daný výrobok spåòa po¾iadavky smerníc nového prístupu, mô¾e by» k nemu pripojená aj znaèka CE a vykoná sa posudzovanie zhody. Smernice o novom rie¹ení regulujú riziká, ktoré výrobca musí zisti» a zbavi» sa pred umiestnením výrobku na trh.

Druhá smernica 1999/92 / ES - ATEX 137 je v sérii veµmi cenná z pohµadu zamestnancov závodu, v ktorých sa mô¾u vyskytnú» potenciálne výbu¹né oblasti. Jeho hodnoty pracujú v oblasti bezpeènosti a zdravia pre v¹etky ¾eny, ktoré podnikajú a ¾ijú v príle¾itostiach v týchto oblastiach.

Kto sú atex výcvik pre?Výcvik ATEX je spojený s ochranou proti výbuchu a princípom ATEX. Sú urèené v¹etkým zamestnancom, ktorí sa rozvíjajú v blízkosti oblastí s rizikom výbuchu, vrátane riadiacich pracovníkov, technického personálu a dospelých ¾ien za dôveru a hygienu èinností lode. Vykonávanie cvièenia je nevyhnutným dôvodom na vykonanie ústredného rozsahu odporúèaní noriem PN-EN 60079-17 týkajúcich sa po¾iadaviek na spôsobilos» pre personál v oblastiach ex. Je potrebné spomenú», ¾e výcvik ATEX nie je náhradou za základnú odbornú prípravu, ktorá sa má vykonáva» oddelene, potom stojí za to si vybra» slu¾by renomovanej spoloènosti, ktorá je komplexným tréningovým balíkom.