Zdravotne a bezpeenostne po iadavky na stroje

Vzhµadom na nedávne, ¾e v Európskej únii platili ïal¹ie bezpeènostné predpisy, bolo rozhodnuté o harmonizácii nariadení. Zaviedli sa po¾iadavky ATEX, na ktoré sa odkazuje v prípade potenciálne výbu¹nej atmosféry a výrobných zariadení v súèasných oblastiach. Úèelom týchto premien je obrovské zní¾enie rizika alebo jeho úplné odstránenie, ktoré vzniká pri pou¾ití tovaru v priestoroch, kde mô¾e by» ohrozená výbuch, a to zóny EX.

EX po¾iadavky, a v pravom slova zmysle smernice definuje po¾iadavky, ktoré musí urobi» príslu¹ný tovar, ktorá je uvedená do správy v oblastiach s nebezpeèenstvom výbuchu. Hlavným cieµom organizácie je harmonizova» postupy posudzovania zhody zariadení a ochranných systémov v súèasných oblastiach s rizikom výbuchu a zaruèi» ich jednoduchý tok v krajine Európskej únie.Tieto informácie pokrývajú v¹etky elektrické a neelektrické zariadenia a ochranné systémy, ktoré sa budú spracováva» v oblastiach s rizikom výbuchu. Po¾iadavky ATEX sa vz»ahujú na bezpeènostné, riadiace a ukonèovacie zariadenia, ktoré budú smerované mimo nebezpeèných oblastí. Nevy¾adujú si vlastné funkcie, ale zvý¹ia bezpeènos» zariadení a ochranných systémov, ktoré sa tam budú pou¾íva».Smernica tie¾ definuje metódu na preukázanie zhody materiálu s po¾iadavkami ATEX. Produkty, ktoré spåòajú tieto po¾iadavky, t. J. Normy, ktoré sú v súlade s pravidlom, musia spåòa» aj svoje skutoèné po¾iadavky. Pou¾ívanie noriem nie je nevyhnutnos»ou, ale samotný postup dodr¾iavania pravidiel. Ide tu o súlad s pravidlom vytvoreným jednotkou pre chôdzu na základe oznámenia vydaného Európskou komisiou. Výnimky sa mô¾u vyskytnú» iba v prípade úspechu tretej kategórie elektrických spotrebièov a neelektrických zariadení kategórie 2 a 3.Ak sa vy¾adujú tieto výnimky, vyhlásenie výrobcu sa mô¾e v tomto prípade vyda» bez zapojenia notifikovaného orgánu. Po¾iadavky sa v¹ak posudzujú, ale výrobca bude povinný v takejto veci vstúpi» na trh svojho výrobku.Pokiaµ ide o dôle¾ité po¾iadavky, ide o certifikáciu elektrických a neelektrických zariadení, vlastnú certifikáciu, po¾iadavky na miesta výroby a prechádzky v Európskej únii v povinnom ¹týle a plánovanie nadradenosti.