Zimne nebezpeeenstvo v horach

®ijeme v tonách, keï sa na nás prakticky v urèitom ¹tádiu ukladajú rôzne nebezpeèenstvá. Èasto sa stalo, ¾e tlak plynu prekroèil prijateµnú hodnotu. Výsledkom bola výbu¹nos» kotla, ktorá na¹»astie spôsobila len nákladné opravy. Dnes som si vedomý toho, ¾e je µahké strati» ¾ivot v tomto dôle¾itom ¹týle, ale niektorí zamestnanci si to neuvedomujú.

Na¹»astie v moderných èasoch je to nieèo ako klapky alebo poistné ventily. Potom existuje typ ventilu, ktorý sa vytvorí automaticky, keï tlak plynu alebo výparov prekroèí prijateµné hodnoty. Tým sa zabráni výbuchu takýchto kon¹trukèných prvkov ako sú nádr¾e, potrubia a celok. Prvýkrát sa pou¾íva v ïal¹ej polovici 17. storoèia vo veµmi atraktívnom prístroji, ktorým bol tlakový hrniec.Ak sa pozrieme na najjednoduch¹ie modely bezpeènostných ventilov, vidíme, ¾e existuje urèite krehká doska, ktorá je po¹kodená, keï plyn prechádza prípustným tlakom.Bohu¾iaµ, veµmi èasto bol nápoj z ventilov peèený. Èasto to bolo nevedomky úètované zákazníkom zariadenia. A bolo veµmi jednoduché pou¾i» dva nezávislé ventily, najèastej¹ie údaje na iných koncoch daného zariadenia.Tieto ventily boli rutinne namontované v parných strojoch. Tým sa zabránilo náhlemu nárastu tlaku, ktorý riadil pohonnú jednotku vozidla. Toto hrozilo, ¾e exploduje, výsledkom ktorého mô¾e by» aj smr» v¹etkých cestujúcich.Mám príle¾itos» zaujíma» èitateµov o bezpeènostných ventiloch. Ka¾dý, kto si tento materiál preèítal, si teraz asi uvedomuje veµmi dôle¾itú úlohu, ktorú tieto procesy zohrávajú v poslednom svete a priemysle.