Zneeistenia ovzdu ia na pozemkoch

Ka¾dý deò, aj v oblasti údr¾by, ako aj v pracovnom úrade, sme obklopení druhými vonkaj¹ími prvkami, ktoré plánujú my¹lienku ná¹ho pre¾itia a blahobytu. Okrem základných podmienok, ako sú: umiestnenie, teplota, vlhkos» miesta a celku, ideme do èinnosti so zaujímavými plynmi. Vzduch, ktorý dýchame, nie je sto percent èistý, ale kontaminovaný, samozrejme, v rôznej miere. Pred prachu v prachu stránky, predpokladáme mo¾nos» poisti» hru s filtrami, aj keï existujú aj ïal¹ie zneèis»ujúce látky vo vzduchu, ktorý èasto je »a¾ké zisti». Najprv sa k nim pridr¾iavajú toxické plyny. Vystavi» im obvykle platí len prostredníctvom zariadení, ako je napríklad model senzora toxického plynu, èo je zlé èastice zo vzduchu a upozorni» na ich prítomnos», tak¾e rozpráva o nebezpeèenstve. Bohu¾iaµ, v prípade, ¾e hrozba je extrémne smrtiaci, preto¾e niektoré látky, ak dôkazy oxidu uhoµnatého sú bez zápachu a èasto ich prítomnos» v tele, èo vedie k vá¾nemu po¹kodeniu zdravia alebo smr». Okrem CO tie¾ oèakáva», ¾e ïal¹ie pierwastki zistiteµný detektorom, dôkazom sírovodíka, ktorý vo vysokých koncentráciách je symbolický a prichádza k rýchlemu ochrnutie. Ïal¹ia jedovatý plyn je oxid uhlièitý, ako je napríklad ten je zlý starý a èpavok - plyn skutoène vyskytujú v oblasti, aj keï v ogromniejszym koncentráciu ohrozujúce populácie. Senzory toxické prvky mô¾u tie¾ detekova» ozón a oxid sirièitý, ktorý je plyn je »a¾¹ie, ako obsah tie¾ predpokladá, a¹pirácie rýchlo naplni» okolité plochy krajiny - z tohto stavu, teraz vo forme, sme vystavení ¾ivotu tieto témy, senzory by mal by» umiestnený v dobré miesto cítil hrozbu a povedal nám o tom. Ïal¹ie toxické plyny, ktoré detektor doká¾e upozorni», sú korozívne chlór, ako aj vysoko toxický kyanovodík, ako aj µahko rozpustný vo vode, nebezpeèný chlorovodík. Ako mô¾ete vidie», stojí za in¹taláciu senzora toxického plynu.