Zona nebezpeeenstva vybuchu plynu

Najskôr sa to mô¾e sta» len vo výbu¹nej sfére, t.j. obsahujúcej plyny, výpary alebo prach. A to je hra z normy v chemických bodoch, nádr¾e, rafinérie, elektrárne, lakovne, chemické závody, cementárne a mnoho ïal¹ích, kde sa vytvára prach alebo prá¹kové produkty.

Preto¾e v niekoµkých krajinách Európskej únie sa bezpeènostné predpisy u¾ mnoho rokov navzájom veµmi lí¹ili, vytvárali veµké problémy pri výmene tovaru, zaviedli sa na zjednotenie a ulo¾ili zariadeniam, ktoré hrajú v ohrozených zónach, tzv. Oznaèenia ATEX.

Tak¾e aké sú znaèky ATEX?Pod týmto názvom sú stanovené podrobné po¾iadavky, údaje v právnych predpisoch Európskej únie, ktoré musia spåòa» v¹etky výrobky, ktoré sa majú uvádza» v potenciálne výbu¹nom prostredí. Po¾iadavky, ktoré tieto zásady chápu nemô¾u by» organizované interne v jednom èlenskom ¹táte EÚ, nemô¾u a nebudú v rozpore s normami EÚ a nemô¾u zhor¹i» po¾iadavky.V¹etky zariadenia na výrobu v potenciálne výbu¹nom prostredí musia by» oznaèené spoloène s nariadením zavedeným smernicou. Tieto znaèky obsahujú sériu symbolov definujúcich rôzne povinné parametre týchto nástrojov. A samozrejme:Umiestnením oznaèenia CE na výrobok výrobca prehlasuje, ¾e tento výrobok nie je v súlade so smernicou.Priestory, v ktorých vzniká nebezpeèenstvo výbuchu, boli rozdelené do oblastí ohrozenia. Oznaèenie nebezpeènej zóny tie¾ oznaèuje druh ohrozenia, ako aj jeho vý¹ku:- plynová a kvapalná zóna, ako aj ich výpary boli oznaèené písmenom G- zóna horµavého prachu - písmeno D.Potom sa zariadenia odolné voèi výbuchu rozdelili do dvoch skupín:- sú to aj zariadenia urèené na funkcie v baniach,- skupina II sú zariadenia venované knihe na povrchu na pozadí potenciálne výbu¹ných plynov, kvapalín alebo prachu.Ïal¹ia klasifikácia urèuje stupeò tesnosti misky a odolnos» proti padaniu.Na pobre¾í je urèitá teplotná trieda, t.j. maximálna povrchová teplota, na ktorej zariadenie mô¾e robi».Ktoré sú výhody pou¾ívania znaèky ATEX:- zabezpeèenie bezpeènosti v priemyselných predajniach,- obmedzenie hospodárskych strát vyplývajúcich z potenciálnych hrozieb alebo zlyhaní,- zní¾enie prestojov v umení,- zabezpeèenie po¾adovanej kvality zariadení.